خط مشی فرآیند امانت در کتابخانه بیمارستان پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد . لذا کتابخانه بیمارستان بر خود الزم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود، درجهت بهبود و سهولت سرویسدهی در میز امانت تالش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای الزم از میز امانت می بایست مشکالت موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد. امانت: استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود . عضویت: منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه ای می باشد . الف. کادر آموزشی بیمارستان کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس را شامل می شود. ب. دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان منظور دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده می باشد. ج. کارکنان منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان می باشد در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بالفاصله مراتب را به مسئول میز امانتاطلاعدهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه میباشد. تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد: اعضاء تعداد منبع مدت امانت اعضاء هئیت علمی و رزیدنتها 5 جلد 15 روز دانشجوی سایر مقاطع 3 جلد 15 روز کارکنان 3 جلد 15 روز تبصره 1 -مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صالحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد. تبصره 2 -مدت زمان امانت منابع پرمراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خطمشی جاری کتابخانه ممکن اس ت تغییر کند . تبصره 3 - منابع زیر امانت داده نمی شوند: الف. کتاب های مرجع ب. کتاب های رزرو شده جریمه دیرکرد در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود فرد مورد نظر بابت تاخیر جریمه خواهد شد. جبران خسار ت الف. چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد. ب. چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار ( داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صالحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید. در غیر اینصورت مبلغ کتاب به روز محاسبه و از فرد دریافت خواهد شد3. امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید. تسویه حساب الف. دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحدتسویه نمایند. ب. کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طوالنی مدت می بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید . رعایت نظم در کتابخانه اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه و امانت گرفتن منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرا م کتابخانه و حفظ و حراس ت از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر می باشند: 1-رعایت سکوت مطلق در تمام محیط کتابخانه الزامی است. 2 -خودداری از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا" ممنوع می باشد. 3 -مراجعین از بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد. 4 -رعایت شئونات اسالمی منابع کتابخانه منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، نشریات، منابع الکترونیک است. کمیته انتخاب منابع کتابخانه کمیته انتخاب منابع کتابخانه از مسئول و کارکنان کتابخانه، اعضای هیات علمی گروه های آموزشی تشکیل شده است که در فرایند انتخاب منابع از نظرات کارمندان و دانشجویان به صورت موردی نیز استفاده می شود. معیارهای انتخاب منابع بیش از هر چیز، منابعی که برنامه آموزشی بیمارستان را مورد حمایت قرار دهد، مورد توجه خواهد بود. در مرحله بعدی ارزش این منابع برای کتابخانه، مهم هستند، بدین معنی که در فرآیند انتخاب منابع، اقتدارعلمی، صحت، روزآمدی، شهرت مولف و ناشر کامالً مورد توجه خواهد گرفت. ارزیابی اهمیت این منابع بر اساس نقدها و یا قضاوت اعضای هیات علمی و کتابداران انجام خواهد شد. نحوه انتخاب منابع عالوه بر انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، کتابخانه در تهیه لیست منابع مورد نیاز خرید به اینگونه عمل می کند که درطول سال تحصیلی به جمع آوری درخواست خرید منابع که معموالً به صورت موردی توسط دانشجویان و یا استادان پیشنهاد شده است می پردازد. پس از انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، فهرستی از نام ناشران تهیه می گردد. پس از تکمیل لیست ها، منابع انتخابی از طریق نرم افزار تحت وب پارس آذرخش با موجودی کتابخانه مقایسه می گردد؛ تا از لحاظ تکراری نبودن در مجموعه کتابخانه اطمینان حاصل شود. بهسازی مجموعه کتابخانه در جهت به سازی مجموعه تالش کرده است تا همواره جدیدترین منابع منتشرشده در موضوعات تخصصی و مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده را شناسایی و برای خرید آنها اقدام نماید . وجین مجموعه کتابخانه به صورت دوره ای اقدام به وجین منابع زیر می کند: 1 .منابع کهنه که قابل بازسازی و صحافی نیستند؛ 2 .ویرایش های قبلی منابعی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد ؛ 3 .منابعی که ده سال گذشته به امانت نرفته باشند ؛ 4 .نسخه های تکراری بعضی از منابع که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق دستورالعمل تدوین شده با منابع برخورد خواهد شد . سیاههبرداری با بکارگیری نرم افزار پارس آذرخش در دانشکده علوم پزشکی سیرجان و کتابخانه های تابعه، کلیه امور کتابخانه از جمله سیاهه برداری نیز توسط این نرم افزار انجام می گیرد. سیاهه برداری به صورت رف خوانی از طریق نرم افزار انجام می شود؛ بدین صورت کتابها که بر اساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا مرتب شده اند با مجموعه کتابخانه تطبیق داده می شوند و شماره ثبت های مفقودی مشخص می شوند. سپس با اعمال کنترل های الزم ودر صورت اطمینان از عدم وجود منابع، به عنوان منابع مفقودی شناخته می شوند. کتابدار آنها را در لیست های جداگانهای ثبت م ی کند. لیستها به کتابخانه مرکزی دانشکده ارسال میگردد تا شماره ثبت این منابع از نرم افزارخارج شود. هدایا در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانهها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در این گونه موارد کتابداران قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع موردنیاز کتابخانه را جداسازی و در چرخه فهرس ت نویسی قرار میدهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه هایی که آن موضوعات را پوشش میدهند ، فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه خود ببرند.

پیوند ها

تازه های سایت

آمار بازدید کنندگان سایت

061220
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه روزه
23
157
769
58262
7722
8977
61220

آی پی شما: 44.222.104.206
2024-05-29 00:57
Template Design:Dima Group