امروزه کتابخانه ها و مراکز اطال ع رسانی عالوه بر خاستگاه اندیشه ها و تفکرهای نوین در عرصه های مختلف، به عنوان بازوان توانمند اجرایی امور آموزشی و پژوهشی نیز نقش قابل توجهی دارند. کتابخانه ها ومراکز اطالع رسانی، هویت سازمان را رقم میزنند و به بیانی دیگر آینه تمام نمایی برای انعکاس سطح فعالیت های آموزشی و پژوهشی هستند. هر چه کتابخانه ها با استاندا رهای جهانی انطباق بیشتری داشته باشند، دارای فضای فیزیکی و امکانات رفاهی بیشتری برای مطالعه و پژوهش باشند، دارای یک مجموعه ارزشمند منابع چاپی و الکترونیکی باشند، و هر میزان بتوانند خدمات خود را با فناوری های اطالعاتی روز همراه و همگام سازند؛ توفیق بیشتری در خدمترسانی به جامعه سازمانی خود خواهند داشت و بدون شک موجبات تعالی بیشتر سازمان مربوطه خواهد شد . کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی همراستا با برنامه های آموزشی و پژوهشی می توانند، به ارتقای فرایندهای آموزشی و پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه های این حوزه کمک کنند و به عنوان نیروی محرکه فعالیت های پژوهشی، موجبات انجام تحقیق های نوین و کشف عرصه های جدید دانش بشری را تسهیل کنند. البته این مهم بدون بهره گیری از اصول علمی و مدیریتی در اداره کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی میسر نخواهد بود. یکی از اصول علمی و مدیریتی برای تمامی سازمان ها، تدوین برنامه استراتژیک است که بر اساس آن سازمان مذکور بتواند به حیات رو به تعالی خود ادامه دهد. در برنامه استراتژیک این کتابخانه تالش گردیده است با در نظر گرفتن برنامه و اهداف راهبردی دانشکده و بیمارستان، فاصله بین وضعیت موجود و جایگاه مطلوب کتابخانه در آینده نشان داده شود تا بتوان با بسترسازی مناسب، مسائل و مشکالت موجود در کتابخانه را حل نموده و در جهت اهداف تعیین شده گام های موثری برداشت. بیانیه رسالت: کتابخانه بیمارستان در راستای تجلی اهداف و برنامه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بیمارستان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان ماموریت دارد که : - به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی بپردازد. - نسبت به شناسایی و تامین نیازهای اطالعاتی تمامی اعضای تحت پوشش خود اعم از اساتید،کارکنان و دانشجویان اقدام نماید. - از طریق توسعه و استانداردسازی خدمات و سرویس های موجود، بستر مناسب برای بهرهگیری کاربران از خدمات این کتابخانه فراهم آورد - در ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده و بیمارستان تالش نماید و در حد توان و امکانات خود، برای تجلی اهداف آموزشی و پژوهشی آنها برنامه ریزی نماید. - از طریق ارائه برنامه های همگام و همراستا با اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده و بیمارستان، موجبات پیشرفت علمی، پژوهشی و فرهنگی تمامی کاربران خود را فراهم آورد. - در زمینه ارتقای خدمات بهداشت و درمان و مدیریت سالمت جامعه، از کلیه برنامه های موجود در این زمینه حمایت همه جانبه نماید. - در اطالع رسانی دانش سالمت و بخصوص دانش مدیریت سالمت، به وظایف و تکلیف های خود عمل نماید. بیانیه چشمانداز: کتابخانه بیمارستان در نظر دارد با استانداردسازی امکانات و خدمات خود، ضمن تعالی سازمانی با ایجادبستری مناسب برای کاربران و تمامی ذینفعان خود و جلب رضایت آنان، در مسیر روند توسعه پایدار در ارائه خدمات تمام عیار کتابخانه ای در شناسایی و تامین کلیه نیازهای اطالعاتی کاربران خود، قرار گیرد .

بیانیه ارزشها

 کتابخانه بیمارستان ارزش های زیر را در ارائه خدمات خود با جدیت دنبال می کند:

- حفظ ارزش های واالی انسانی در ارائه خدمات به کاربران و تکریم کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه

- رعایت آداب و اخالق حرفه ای کتابداری در ارائه خدمت به کاربران

- صرفه جویی در وقت کاربران و در اختیار قرار دادن بهترین خدمات با توجه به امکانات و توانمندی کتابخانه -

تالش در جهت ارتقای مهارت، تخصص و خالقیت کارکنان کتابخانه به منظور ارائه خدمات در شان مراجعه کنندگان

- تالش همه جانبه در جهت ارائه خدمات سودمند و همراه با سهولت با صرف کمترین زمان و هزینه برای مراجعه کنندگان

- بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمت هر چه بیشتر به مراجعه کنندگان

- ارائه برنامه عملیاتی در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی با توجه به ماموریت کتابخانه

- ارائه برنامه عملیاتی در جهت نیل با اهداف فرهنگی بیمارستان با توجه به مامو ریت کتابخانه

- همکاری گروهی و اشتراک دانش و مهارت با کارکنان کتابخانه مرکزی دانشکده

- آموزش رایگان و ارتقای سطح سالمت روان جامعه و بیماران

- تشویق و ترغیب کاربران بالقوه جهت استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

- تهیه اطالعات آماری روزآمد، دقیق و قابل اعتماد کاربران و ذینفعان ذینفعان داخلی کتابخانه پزشکان پرستاران بیماران بستری همراه بیمار مدیران و کارکنان بیمارستان ذینفعان خارجی کتابخانه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان کلیه پرسنل دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تحلیل عوامل داخلی و خارجی:

نقاط قوتStrengths  :

در اختیار داشتن نرمافزار جامع، یکپارچه و آنالین کتابخانه

 دارا بودن وب سایت روزامد

:روند رو به رشد تعداد اعضای تحت پوشش و گسترش مجموعه منابع کتابخانه

اداره مخرن کتابخانه به شکل سیستم قفسه باز 

وجود منابع تخصصی مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه 

وجود آئین نامه نحوه استفاده از خدمات کتابخانه

نقاط ضعف  Weaknesses: فضای فیزیکی غیر استاندارد و ناکافی کتابخانه 

کمبود نیروی انسانی و عدم وجود نیروی متخصص در کتابخانه بیمارستان 

عدم دسترسی به پایگاه های اطالعاتی پزشکی در کتابخانه

کمبود منابع چاپی در حوزه های تخصصی

نبود خدمات میز مرجع مجازی و ارائه مصاحبه مرجع 

عدم امکان دسترسی برخط به مجموعه کتاب های الکترونیکی

نبود برنامه مدون جهت آموزش کاربران

کمبود تجهیزات و فرسوده بودن کامپیوترهای موجود در کتابخانه

عدم برخورداری از بودجه متناسب با نیازهای کاربران

هداف بلند مدت: 1 .ارتقای مستمر خدمات و فعالیت های کتابخانه جهت دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی 2 .بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی در ارائه خدمات کتابخانه ای 3 .گسترش ارتباط و همکاری بین کتابخانه ای به منظور تامین منابع و اطالعات مورد نیاز کاربران 4 .ایجاد امکانات سخت افزای و نرمافزای برای دسترسی به منابع اطالعاتی کتابخانه 5 .تقویت همکاری واحدهای درون سازمانی با کتابخانه در زمینه های آموزشی . 6 .همکاری در برنامه آموزش بیمار و ارتقاء سواد سالمت گیرندگان خدمت 7 .توسعه مستمر دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و مجموعه های دیجتیالی 8 .ایجاد زیرساخت های الزم برای دسترسی به طیف وسیعی از منابع کتابخانه ای 9 .افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 10 .ایجاد دوره های بازآموزی مستمر و ارتقای سطح مهارت کارکنان کتابخانه 11 .ارائه برنامه های توانمندسازی وکارگاههای آموزشی برای کاربران کتابخانه 12 .حرکت از سمت راهکار مالکیت منابع به سیاست دسترسی به منابع 13 .ارائه خدمات با کیفیت اشاعه گزینشی اطالعات 14 .ارائه خدمات جنبی از جمله تکثیر و ترجمه در کتابخانه 15 .تشویق کاربران برای مراجعه مجدد به کتابخانه 16 .جذب موثر کاربران جدید 17 .تالش در جهت بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی 18 .اطالع رسانی و ارائه خدمات از طریق تلفن گویا، پیام کوتاه، وب سایت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال

اهداف کوتاه مدت: 1 .تامین منابع علمی مرتبط با رشته های تخصصی موجود در دانشکده بر مبنای شناسایی نیاز اطالعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده 2 .تهیه راهنماها و بروشورها به صورت چاپی و الکترونیکی به منظور آگاه نمودن کاربران از منابع وخدمات کتابخانه 3 .بهبود وضعیت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه 4 .تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق کاربران 5 .تامین تجهیزات و سیستم های کامپیوتری 6 .وجین دوره ای کتاب ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه 7 .تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطالعات موجود در نرم افزار کتابخانه 8 .تفکیک بخش های مختلف کتابخانه از یکدیگر و اختصاص فضای الزم به هر بخش 9 .تامین امکانات رفاهی کتابخانه 10 .افزایش قفسه کتب و چینش مجدد مجموعه کتابخانه و ایجاد سهولت در بازیابی منابع 11 .افزایش جذب کاربران جدید از طریق معرفی فعالیت های کتابخانه در بخش های مختلف بیمارستان 12 .بهره گیری از شیوه های مختلف در جهت شناساندن امکانات و خدمات کتابخانه به استفاده کنندگان 13 .سازمان دهی و چینش موثر مجموعه کتابخانه به من ظور افزایش سهولت دسترسی به آن

 

پیوند ها

تازه های سایت

آمار بازدید کنندگان سایت

061246
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه روزه
49
157
795
58262
7748
8977
61246

آی پی شما: 44.222.104.206
2024-05-29 01:39
Template Design:Dima Group